• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1.1 De hierna volgende schriftelijke bedingen gelden als de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Einstein Solutions b.v. h.o.d.n. Trucktion.com (hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden"). Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten met Einstein Solutions b.v. h.o.d.n. Trucktion.com, statutair gevestigd te Elst (hierna te noemen: "trucktion.com") betreffende inkoop, verkoop/het leveren van goederen dan wel het verrichten van werkzaamheden, het verlenen of betrekken van diensten, voor zover door trucktion.com en haar wederpartij (hierna gezamenlijk te noemen : "Partijen") niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden, die door de wederpartij van trucktion.com (hierna te noemen: "de Wederpartij") mochten worden gebruikt of waarnaar door de Wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen, kunnen trucktion.com slechts worden tegengeworpen indien en voor zover zij door trucktion.com uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Trucktion.com heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. trucktion.com zal daarbij de redelijke belangen van de Wederpartij in acht nemen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van trucktion.com zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

2.2 Eerst door de schriftelijke orderbevestiging van trucktion.com , dan wel doordat trucktion.com met de uitvoering van de opdracht is begonnen, dan wel indien trucktion.com op enigerlei wijze aan de Wederpartij kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht te (zullen) beginnen, komt een overeenkomst tussen trucktion.com en de Wederpartij tot stand.

2.3 Een aanvulling op of wijziging van een totstandgekomen overeenkomst tussen trucktion.com en de Wederpartij is eerst van kracht nadat trucktion.com deze aanvulling of wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

2.4 Trucktion.com houdt zich zoveel mogelijk aan de in de opdrachtbevestiging genoemde (lever)tijden, doch overschrijding daarvan geeft de Wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

2.5 Alle opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten worden met zorg gedaan, doch garandeert trucktion.com niet, dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen. Door trucktion.com of door de leveranciers van trucktion.com verstrekte catalogi, tekeningen, foto's, internetafbeeldingen of andere afbeeldingen en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten trucktion.com niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische details.

2.6 Ingeval trucktion.com de opdracht niet terstond of binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij, onder vermelding van de termijn waarin zij verwacht de opdracht te kunnen uitvoeren.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen van producten gelden af magazijn en zijn exclusief kosten van vervoer, assurantie, door de overheid te heffen rechten of belastingen en kosten in verband met de door de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.

3.2 Na totstandkoming van een overeenkomst is trucktion.com gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen ingeval van onder meer, maar niet beperkt tot tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen- en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, door haar (toe)leverancier(s) toegepaste tussentijdse verhogingen en wijzigingen in de monetaire verhoudingen, die prijsverhogend werken.

3.3 Indien de oorspronkelijke koopprijs ingevolge het tweede lid van dit artikel wordt verhoogd met meer dan 10% van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf (5) dagen, nadat trucktion.com de Wederpartij van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld. De Wederpartij heeft in zulk voorkomend geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

3.4 Voor zover door trucktion.com verkoopprijzen zijn gepubliceerd, gelden die als adviesprijzen.

3.5 Bij reparatieopdrachten kan trucktion.com geen bindende prijsopgaaf verstrekken; eventueel genoemde prijzen dienen slechts als richtprijzen te worden beschouwd.

3.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt, indien een opdracht een totaalbedrag van € 35 (exclusief BTW) niet te boven gaat, aan de Wederpartij een bedrag aan administratie- en orderbehandelingskosten in rekening gebracht, van tenminste € 5.

3.7 Opdrachten die een totaalbedrag van € 19,00 (exclusief BTW) niet te boven gaan, worden door trucktion.com niet aanvaard.

Artikel 4. Levering en risico

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door trucktion.com af magazijn. Onder levering wordt – in de gevallen waarin de Wederpartij trucktion.com niet in staat stelt bij haar te leveren – mede verstaan de geheel voor verzending gereed zijnde levering in het magazijn van trucktion.com.

4.2 Trucktion.com draagt zorg voor het vervoer van de door de Wederpartij bestelde producten. De Wederpartij verschaft zonodig instructies voor de verzending. trucktion.com heeft het recht de wijze van vervoer, het vervoermiddel en de vervoerder aan te wijzen. Schriftelijk kan worden overeengekomen, dat de Wederpartij voor het vervoer zal zorgdragen. Het vervoer van de producten geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de Wederpartij, ook indien de vrachtbrief vermeldt dat het vervoer voor rekening en/of risico van trucktion.com geschiedt.

4.3 Molestrisico komt steeds ten laste van de Wederpartij.

4.4 Tenzij anders is overeengekomen is de gebruikelijke verpakking vrij. Verpakkingsmateriaal wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de verpakking in goede orde aan trucktion.com wordt teruggezonden.

4.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt in geval van een levering op afroep dat alle bestelde producten uiterlijk zes (6) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst met trucktion.com moeten zijn afgeroepen, bij gebreke waarvan trucktion.com gerechtigd is de nog niet afgeroepen producten ineens aan de Wederpartij te leveren.

4.6 Trucktion.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bestellingen van de Wederpartij in gedeelten te leveren. Zodanige leveringen worden geacht te zijn gedaan ingevolge afzonderlijke overeenkomsten. Voorts is trucktion.com gerechtigd 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren waarbij de prijs dienovereenkomstig zal worden aangepast.

4.7 De Wederpartij is verplicht om trucktion.com in staat te stellen op de overeengekomen dag van levering de bestelde producten bij haar af te leveren. Bij niet-nakoming van deze verplichting houdt trucktion.com de bestelde producten ten hoogste gedurende één (1) maand in het magazijn van trucktion.com of elders. Hiervoor is de Wederpartij aan trucktion.com voor iedere dag of gedeelte van een dag een bedrag aan opslagkosten verschuldigd ten hoogste van 1% van het factuurbedrag met een minimum van € 25.
Na verloop van de in de vorige zin genoemde termijn heeft trucktion.com het recht de bestelde producten aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor geleden schade, welke aftrek tenminste € 50 zal bedragen, met de Wederpartij te verrekenen.

4.8 De door trucktion.com weergegeven levertijden zijn alleen van toepassing voor leveringen uit voorraad en gelden bij benadering. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering door leveranciers van (onderdelen van) producten aan trucktion.com. Indien vertraging ontstaat als gevolg van een wijziging van bedoelde werkomstandigheden, doordat tijdige bestelde (onderdelen van) producten niet tijdig worden geleverd of als gevolg van omstandigheden die niet voor rekening van trucktion.com komen, waartoe in ieder geval worden gerekend de in artikel 11.3 genoemde omstandigheden, wordt de levertijd met de duur van de vertraging verlengd. Een overschrijding van de aanvankelijk overeengekomen levertijd geeft de Wederpartij niet het recht de overeenkomst met trucktion.com geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling door de Wederpartij dient te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen na factuurdatum.

5.2 Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening.

5.3 Betalingen door de Wederpartij strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.4 Indien de Wederpartij niet binnen de termijn, zoals vermeld in artikel 5.1 betaalt, verkeert zij van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen, die trucktion.com op de Wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar en is de Wederpartij - zonder nadere, voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning - wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de Wederpartij. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 250, tenzij de door trucktion.com werkelijk gemaakte kosten hoger zijn. In dat laatste geval is de Wederpartij de werkelijke kosten verschuldigd. Ingeval van gerechtelijke incasso, is de Wederpartij eveneens gehouden om de in redelijkheid gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten, waaronder die van juridische bijstand, volledig te voldoen voor zover de werkelijke kosten het bedrag van de (eventuele) proceskostenveroordeling te boven gaan.

5.5 Indien de Wederpartij met de betaling jegens trucktion.com in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl bij verdere opdrachten of leveringen contante betaling vooraf kan worden geëist door trucktion.com.

5.6 Betaling door de Wederpartij dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

Artikel 6. Reclame

6.1 De Wederpartij controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde producten in goede staat verkeren en/of voldoen aan de overeenkomst.

6.2 De Wederpartij reclameert na ontvangst terstond omtrent onmiddellijk kenbare feitelijkheden, die niet juist zijn of onjuistheden op de afleveringsbonnen en dergelijke. Indien niet terstond na ontvangst of oplevering schriftelijk onder vermelding van het factuur- en pakbonnummer wordt gereclameerd, zijn deze feitelijkheden als juist erkend.

6.3 Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na levering daarvan te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen trucktion.com ter zake die gebreken vervalt. Bij ontvangst van de geleverde producten wordt door de Wederpartij voor ontvangst en akkoord getekend.

6.4 Een reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op, noch geeft zulks de Wederpartij recht op verrekening.

6.5 Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal trucktion.com de (onderdelen van de) producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de Wederpartij vergoeden, zulks ter keuze van trucktion.com. In geval van vervanging worden de door trucktion.com vervangen (onderdelen van) producten eigendom van trucktion.com.

6.6 Voor verdere (schade)vergoeding en de vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld en schade door bedrijfsstagnatie is trucktion.com niet aansprakelijk en op grond daarvan is trucktion.com niet gehouden tot enige vergoeding in dit verband.

6.7 De Wederpartij heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot producten, ten aanzien waarvan trucktion.com geen controle op de reclame kan (doen) verrichten. Het staat de Wederpartij niet vrij de producten te retourneren, voordat trucktion.com daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 7. Retournering en statiegeld

7.1 Door trucktion.com geleverde en door de Wederpartij in ontvangst genomen producten mogen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van trucktion.com en onder de door trucktion.com te stellen voorwaarden aan trucktion.com worden geretourneerd.

7.2 Trucktion.com heeft het recht de producten die ter beoordeling of voor het verstrekken van een reparatie aan hen zijn toegezonden en die na verloop van drie (3) maanden na het beoordelingscommentaar, respectievelijk prijsopgave niet door de Wederpartij zijn teruggenomen, dan wel waarvoor trucktion.com van de Wederpartij geen opdracht tot reparatie heeft ontvangen, aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor verrichte werkzaamheden, welke vergoeding ten minste € 50 zal bedragen, met de Wederpartij te verrekenen.

7.3 De kosten van retournering van de door trucktion.com aan de Wederpartij geleverde producten, komen ten laste van de koper, met uitzondering van retournering van producten, waarvan is komen vast te staan dat zij een tekortkoming bezitten als in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden bedoeld, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van trucktion.com komen. De kosten van de (de)montage van aan de Wederpartij geleverde producten komen steeds voor haar rekening.

7.4 Trucktion.com levert bepaalde producten die na gebruik door de Wederpartij aan trucktion.com kunnen worden geretourneerd. Ten aanzien van deze producten brengt trucktion.com naast de verkoopprijs daarvan een statiegeld bij de Wederpartij in rekening welke beide bedragen door de Wederpartij zijn verschuldigd. Het door de Wederpartij betaalde statiegeld op een product ontvangt zij van trucktion.com terug op het moment dat het product voor retour levering aan trucktion.com wordt aangeboden, met in achtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

7.5 Indien de Wederpartij een product, waarvoor statiegeld is berekend, voor retour levering aan trucktion.com aanbiedt, maar dit product naar het oordeel van trucktion.com niet meer in een goede staat verkeerd, heeft trucktion.com het recht het product niet retour te aanvaarden. Indien trucktion.com van dit recht gebruik maakt, vervalt het recht van de Wederpartij op terugbetaling van het statiegeld en behoudt trucktion.com het door de Wederpartij betaalde statiegeld.

Artikel 8. Garantie

8.1 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, staat trucktion.com in voor de kwaliteit, de samenstelling, de eigenschappen en de afwezigheid van gebreken van de door haar geleverde producten gedurende een termijn van zes (6) maanden, ingaande op de datum van levering door trucktion.com aan de Wederpartij.

8.2 In afwijking van het in artikel 8 lid 1 van de Algemene Voorwaarden bepaalde, verleent trucktion.com aan de Wederpartij op van derden (leveranciers van trucktion.com ) betrokken (onderdelen van) producten niet meer garantie dan aan trucktion.com door de desbetreffende leverancier werd gegeven.

8.3 Trucktion.com garandeert nimmer de afwezigheid van gebreken die het gevolg zijn van de naleving van enig dwingendrechtelijk overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de in de geleverde producten toegepaste grondstoffen en/of materialen. Evenmin garandeert trucktion.com , tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Wederpartij hen wenst te bestemmen, ongeacht of de Wederpartij dit doel aan trucktion.com kenbaar heeft gemaakt.

8.4 De garantie geldt niet voor de levering van gebruikte producten.

8.5 De garantie vervalt indien de Wederpartij gedurende de in lid 1 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan de geleverde producten verricht of doet verrichten, zonder de voorafgaande toestemming van trucktion.com.

8.6 De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door: ondeskundige behandeling; ondeskundige toepassing; het nalaten van deugdelijk onderhoud; het gebruik van de geleverde producten voor doeleinden die buiten het normale gebruik van die producten vallen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Trucktion.com behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de Wederpartij geleverde producten, totdat haar vorderingen op de Wederpartij ter zake betaling van die producten zijn voldaan.

9.2 De Wederpartij is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de producten, anders dan in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden. De Wederpartij is verplicht zich hierbij voorts aan trucktion.com op het eerste verzoek van trucktion.com onverwijld in pand te geven alle vorderingen die de Wederpartij ter zake deze producten jegens zijn afnemers heeft of mocht verkrijgen.

9.3 De Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van trucktion.com te bewaren. Bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond opeisbaar.

9.4 Trucktion.com is hierbij door de Wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te (doen) nemen, zonder enige rechtelijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De Wederpartij dient hiertoe haar medewerking te verlenen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 per dag dat zij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming door trucktion.com wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij trucktion.com dit de Wederpartij heeft medegedeeld.

9.5 Indien de Wederpartij uit de geleverde producten een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die trucktion.com voor zichzelf doet vormen en houdt de Wederpartij deze voor trucktion.com , totdat aan alle in dit artikel bedoelde betalingsverplichtingen is voldaan.

9.6 De Wederpartij verplicht zich hierbij tegenover trucktion.com om de producten tegen de risico´s van tenietgaan en beschadiging, in welke vorm dan ook, te verzekeren en tot en met het moment van betaling verzekerd te houden.

9.7 De Wederpartij is verplicht om trucktion.com onverwijld op de hoogte te stellen, indien: a. de Wederpartij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling in te dienen; b. de Wederpartij (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen; c. de Wederpartij voornemens is een aangifte tot haar faillissement in te dienen; d. de Wederpartij heeft vernomen dat een of meer van zijn schuldeiser(s) voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen; e. de Wederpartij in staat van faillissement is gesteld.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens het overige in dit artikel bepaalde, is trucktion.com jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen of aan andere dan door trucktion.com geleverde producten: voor zover deze het gevolg is c.q. zijn van onoordeelkundig gebruik van de door trucktion.com geleverde producten of enige handeling in strijd met de door trucktion.com verstrekte gebruiksinstructies; die ontstaat als gevolg van of in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen trucktion.com en de Wederpartij, indien de Wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel had kunnen verzekeren.

10.2 Trucktion.com is ten opzichte van de Wederpartij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een overschrijding van de tussen Partijen overeengekomen levertijd.

10.3 Indien trucktion.com aansprakelijk is voor schade die de Wederpartij lijdt en trucktion.com op grond van de Algemene Voorwaarden gehouden is deze schade aan de Wederpartij te vergoeden, is de aansprakelijkheid van trucktion.com voor die schadevergoeding in elk geval beperkt tot € 10.000.

10.4 De aansprakelijkheid van trucktion.com voor schade door dood of lichamelijk letsel is uitgesloten.

10.5 De aansprakelijkheid van trucktion.com voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.6 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen zes (6) maanden nadat de Wederpartij de schade heeft ontdekt, bij trucktion.com te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

Artikel 11. Niet toerekenbare tekortkoming

11.1 Trucktion.com aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

11.2 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door trucktion.com redelijkerwijs door de Wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, im- en exportverboden en bedrijfsstoringen.

11.3 Verdere omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van trucktion.com komen, zijn: a. gedragingen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van personen, van wie bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik wordt gemaakt; b. ongeschiktheid van producten, waarvan trucktion.com bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik maak; c. uitoefening door derden jegens de Wederpartij van een of meer rechten ter zake een tekortkoming van de Wederpartij en de nakoming van een tussen de Wederpartij en bedoelde derden met betrekking tot de door trucktion.com geleverde producten gesloten overeenkomst; d. van overheidswege uitgevaardigd of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren producten verhinderen of beperken; e. niet nakoming van de verplichtingen door de toeleveranciers van trucktion.com en/of storingen in de productie.

11.4 Ingeval van niet toerekenbare tekortkoming is trucktion.com naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, te ontbinden. Indien de Wederpartij trucktion.com daartoe schriftelijk aanmaant, is trucktion.com gehouden zich binnen vijftien (15) dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

Artikel 12. Toerekenbare tekortkoming van de wederpartij
Indien de Wederpartij op enigerlei wijze jegens trucktion.com tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, is trucktion.com onverminderd haar overige rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding en vergoeding van kosten.

Artikel 13. Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart trucktion.com, haar personeel, dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met van trucktion.com afkomstige producten.

Artikel 14. Zekerheidsstelling

14.1 De Wederpartij is verplicht om op eerste verzoek daartoe de door de Wederpartij bestelde producten bij vooruitbetaling aan trucktion.com te betalen, dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen ter zake de door trucktion.com geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten in elk door trucktion.com gewenste vorm.

14.2 Zolang de Wederpartij niet heeft voldaan aan het verzoek, zoals bedoeld in artikel 14 lid 1, wordt onverminderd de overige rechten van trucktion.com, al hetgeen de Wederpartij aan trucktion.com uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, opeens opeisbaar en is trucktion.com gerechtigd nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten, merken en handelsnamen

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde materialen, zoals documentatie en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij trucktion.com of haar licentiegevers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten.

15.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan de merken, logo´s en andere informatie en materiaal van trucktion.com openbaar te maken, ter beschikking te stellen, te modificeren, te bewerken, kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken.

15.3 De Wederpartij is bevoegd zijn eigen merken of handelsnamen op de verpakking van de door trucktion.com geleverde producten aan te brengen, mits de merken of handelsnamen van trucktion.com goed zichtbaar blijven.

15.4 Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van één (1) van de in artikel 15 neergelegde verboden opgenomen verplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan trucktion.com een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 per dag dat zij hiermee in gebreke blijft.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1 Het is de Wederpartij verboden om van trucktion.com verkregen informatie, op welke wijze dan ook, aan derden bekend te maken.

16.2 De Wederpartij draagt er zorg voor dat de geheimhoudingsverplichtingen ook in acht worden genomen door werknemers van de Wederpartij.

16.3 Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van de in dit artikel genoemde geheimhoudingsverplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan trucktion.com een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000.

Artikel 17. Privacy, gegevensbescherming

17.1 De Wederpartij geeft, door het aangaan van een overeenkomst, toestemming aan trucktion.com haar (persoons)gegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie- en beheerstaken van trucktion.com. Deze (persoons)gegevens zijn slechts toegankelijk voor trucktion.com en worden niet aan derden verstrekt, tenzij trucktion.com hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

17.2 Voor zover trucktion.com de (persoons)gegevens ten behoeve van de Wederpartij verwerkt, doet trucktion.com dit als bewaker van persoonsgegevens in de zin van de wet.

Artikel 18. Inconsistentie tussen nederlandse tekst en vertaling
Trucktion.com maakt eveneens gebruik van een in de Engelse taal gestelde versie van de Algemene Voorwaarden. Ingeval van inconsistentie tussen de tekst van de Algemene Voorwaarden in de Engelse taal met die in Nederlandse taal zijn gesteld, zijn de Algemene Voorwaarden die in de Nederlandse taal zijn gesteld bindend.

Artikel 19. Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 20. Toepasselijk recht bevoegde rechter
Op alle rechtsverhoudingen tussen trucktion.com en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ter zake alle geschillen met de Wederpartij is bij uitsluiting de competente rechter te Arnhem bevoegd, tenzij trucktion.com de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.