home
Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

RETOURZENDINGEN EN KLACHTAFHANDELING

Trucktion.com is een handelsnaam van Guardian Investments B.V.

Klachten

Onverwijld nadat Trucktion.com zaken aan de klant heeft geleverd, zal de klant deze inspecteren.

Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde zaken dienen schriftelijk of telefonisch te worden gemeld. De klant dient Trucktion.com alsdan binnen 24 uur na aflevering de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus.

Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen door de klant binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk of telefonisch en gemotiveerd te worden gemeld. De klant dient Trucktion.com in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de klant van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de klant ter zake.

Na constatering van een tekortkoming in een zaak is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen. De geleverde zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de in de webshop opgenomen afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's en overige documentatie. In deze gevallen is er geen sprake van een gebrek.

Retouren

Voor alle geleverde zaken geldt een proefperiode van 30 dagen. De proefperiode houdt in dat de klant het recht heeft binnen 30 dagen de geleverde zaken door Trucktion.com retour te laten nemen, mits deze zijn aangemeld bij Trucktion.com. De retour te nemen zaken dienen in originele verpakking, in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Na goedkeuring van Trucktion.com over de staat van die zaken, zullen de op die zaken betrekking hebbende reeds betaalde facturen exclusief verzendkosten worden gecrediteerd. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van Trucktion.com niet toegestaan.

In het geval geleverde zaken door Trucktion.com worden teruggenomen, worden deze in beginsel door Trucktion.com kosteloos opgehaald vanaf de plaats waar de zaken zijn afgeleverd of op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland, Belgiƫ en Duitsland in overleg met Trucktion.com.

© Trucktion.com Trailer onderdelen en Truck parts online bestellen